نظامي حکومت او کودتاوې کله هم د منلو وړ ندي،
تړاو کاپي کاپي شو
نظامي حکومت او کودتاوې کله هم د منلو وړ ندي،
تړاو
چېرته چې سياست او عسکريت سره تړلي هلته ملت يرغمل دى، جګړې او ځورونې روانې دي. 
چېرته چې سياست، صنعت او کاروبار سره تړلي هلته پرمختګ او ولسواکي دى، خو په ولسواکۍ کې له دوو دورو څخه ډېر پاته کېدل ټولواکي ده، چې پر ولسواکي ملنډې وهل او ستونزې زېږول دي.