تړاو کاپي کاپي شو
هېواد د خپلواکۍ يا جګړې د اوږدوالى لپاره د متحده ايلاتو دوه بهانې او دوه مسئوله لوري:
د متحده ايالاتو يوه بهانه داده چې موږ بايد په افغانستان کې هډې ولرو تر څو ملى اردو ته روزنه او مشوره ورکړو.
هغه اردو چې ١٢ کالو کې لکونو ونشواى روزلى، څنګه کيداى شي چې لسزره کسان يې وروزي؟ ددغې بهانې ځواب بايد ملى اردو چارواکى ووايي او که نه وايي د راتلونکى ناخوالو مسئول به دوي وى او هغه ارو چې د بهرنيانو په مشورو عمل کوى يا د کوم هېواد ملى اردو کيداى شي؟
دويمه بهانه يې داده چې که دوى لسزره کسان او لس هډې په افغانستان کې ونلري، نو طالبان راځي او حکومت نيسي.
بيا سوال دادى، لکونه امريکايان چې په ټول هېواد کې خپاره وو، ونشوکولاى د طالبانو مخنيوى وکړي نو لسزره ميشت هغه هم په لسو ځايو کې به څنګه وکړاى شي؟ دلته طالبان هم مسئوليت لرى چې خپل دريځ څرګند کړي ايا دوي په هېواد کې پخوانى د طالبانو ژريم راوستل غواړى؟ او که د بهرنيانو د وتلو څخه وروسته د يو سياسي خوځښت په ډول په هېواد کې ونډه غواړئ چې د دوي حق دي؟
که ملى اردو او طالبان خپل مسئوليت او حق ونپېژني نو لدې ورسته په هېواد کې د روانې جګړې مسئوليت يوازې ددې دواړو په غاړه ده.
اوس ملى اردو ته پکار ده چې غږ وکړي او د پرديو د مرستو څخه پرته د هېواد د ژغورنې مسئوليت په غاړه واخلى.
طالب ټولي نړۍ ته څرګنده کړى چې د بهرنيانو د وتلو څخه وروسته دوي د يو سياسي خوځښت په ډول خپله ونډه غواړي.