تړاو کاپي کاپي شو
فوځي يا عسکرى حکومت ته نه واياست
يو ښاغلى راسره په فيسبوک مرکه کوله او ويل يې: کيداى شي ټاکنو کې يو نوماند هم ګټونکى نشي، ځکه چې رايې ويشل شوي او انديښمن وو چې داسې خبر شوی يم چې د درې کلونو لپاره پوځي حکومت راځي.
زه لومړى په افغان فوځ غږ کوم چې دغه تېروتنه ونکړئ او په افغانستان کې فوځي حکومت غير قانوني کولو سره د خپل ځان، کورنۍ او هېواد سره مرسته وکړي. د ارجنټين هېواد د يوې پېړۍ پرمختګ او سوکالى فوځي حکومتونو له امله نن له خنډونو سره مخ ده، ډېري پخوانۍ امپراتوي او دغه نژدې وخت کې د شوروى اتحاد ماته او نن د متحده ايالاتو د فوځ لګښت دغه امپراتورۍ له ستونزو سره مخامخ کړي.
د يو تلپاتې او رڼې ولسواکى لپاره موږ بايد په اساسي قانون کې هر ډول فوځي حکومت او په هر حالت کې د ريئس جمهور دويمه دوره غير قانوني کړو، دا به د ولسواکى سره ستره مرسته ، فساد او خپلويپالنې ته د پاى ټکى وي. غوره به دا وې چې د تېرشوي ريئس جمهور کورنۍ او نژدى خپلوان يوه دوره ترمنځ د بيا نومانديو او حکومت کولو حق ولري.