په هېواد ميينو ځوانانو د سر او مال په ضايعه او غمېزو په هره بڼه چې وي غمجن يو.
تړاو کاپي کاپي شو
په هېواد ميينو ځوانانو د سر او مال په ضايعه او غمېزو په هره بڼه چې وي غمجن يو.
د هر افغان وير زموږ وير دى، افغانان تر هرڅه وړاندې سولې او ورورولۍ ته اړتيا لري، خو تر هغو چې پرديپال، ځانخوښي، پسادګر او د پرديو تپلشوى د جګړو او واک سرکښان وي معصوم او په هېواد مين ځوانان به د دوى د کورنيو او برهرنيو دسيسيو ښکار کېږي او افغانان به دا ناوړه جواز ترلاسه کوي چې خپل ورور څخه غچ واخلي.
افغانانو د قدرت او شتمنيو رږدو او ليونيو ملاتړ ته نه وواياست، سوله راولئ او ويرونو ته د پاى ټکى کېږدئ.