د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - عدليې وزارت
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - عدليې وزارت