د لونګۍ ورځ غونډه په انځورونو کېد لونګۍ ورځ غونډه په انځورونو کېد لونګۍ ورځ غونډه په انځورونو کې
تړاو کاپي کاپي شو
د لونګۍ ورځ غونډه په انځورونو کې