تېرو ١٨ کلونو کې د ماليې وزارت ډېرى کړنې او تګلارې د هېواد د پرمختګ لپاره خنډ ځکه وي چې هغه په يو ګډوله اقتصادي سيستم ولاړې دي.