هراليزه، هروخت تازه کيدونکي او سوداګريز ويبځاى پخپله جوړ او تازه ساتلاى شئ.

د لېوال محاسب سپاچه يا پليټپارم چې ووريز يا کلوډ او بلاکچين لپاره چمتو دى، پرمټ يې تاسې خپل پرليکه مالوماتي يا سوداګريز ويبځاى، مالي/اداري او مديريت چارې ان په خپل ګرځنده ټليفون ترسره کولاى شئ چې د تسديز، مالوماتو او اړيکو اداره کولو ټول په يو ځاى درکوي.

پېل يې کړئ

وزارتونه

کارلاندې

موږ ستاسې لپاره په اسانتياوو برابرولو بوخت يو... ډېرژر به بشپړ ويبځاى ووينئ