تړاو کاپي کاپي شو
مشر نور رحمان لېوال سره کتلو وخت واخلئ