تړاو کاپي کاپي شو
نتيجه    فارسی
در پرتور نتايج تحقيقات، پيشنهادات و حالات، اسانترين، نزديکترين به قانون و راه سرعتي بيرون رفت از بحران بطور يک شخصت باسواد، فهميده و متفکر از رئيس جمهور غنى آرزو ميشود که تاريخ گزشته نادرست را تکرار نه کند و ذريعه يک فرمان تقنينى سرپرست حکومت خود شود يا از راه انتخابات بى جنجال بين نامزدان رياست جمهورى، يک تن رابطور سرپرست حکومت انتخاب نمايد و نامزدان باقى براى نظارت از برگزارى انتخابات شفاف رياست جمهورى و حکومت سرپرست شوراى رهبرى از نامزدان فعلى رياست جمهورى تشکيل شود، اگر رئيس جمهور غنى از قدرت حکومت غيرقانونى ٦ ماه بگزد درنتيجه قهرمان صلحه، ديموکراسى و احترام به قانونى خواهد شد.