کورپاڼه > ١٣٩٧ ټاکنو مرګ ژوبله
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
تړاو کاپي کاپي شو
١٣٩٧ ټاکنو مرګ ژوبله