کورپاڼه > لېوال وړانديزونه
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
تړاو کاپي کاپي شو
د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون
دلته ټول هغه وړانديزونه ليدلاى شى چې د لېوال ښي حکومتولۍ پروګرام د ټاکنو په اړه کړي. 
د رايې اچونې په مرکز کې رايې نه شمېرل درغلي ده، درغلي ده، درغلي ده
تړاو کاپي کاپي شو
د رايې اچونې په مرکز کې رايې نه شمېرل درغلي ده، درغلي ده، درغلي ده
2018-10-26 03:00:00
ټولنيزو رسنيو له لارې يادونې