د لېوال ښې حکومتولۍ پروګرام - د ټاکنو خپلواک کمېسيون