اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
هغه حکومتونه چې واک يې د ديوالو تر بريده وي نور يې د پاى شيبې وي
هغه حکومتونه چې واک يې د ديوالو تر بريده وي نور يې د پاى شيبې وي
تړاو کاپي کاپي شو
د کابل او اسلام اباد حکومتونه د خلکو په زړه کې ځاى نلري نوځکه د دېوالو په زور يې حکومت کولو ته مخه کړې، هغه حکومتونه چې واک يې د ديوالو تر بريده وي نور يې د پاى شيبې وي. دغه ډول دېوالونه تل غاصبانو جوړ کړي او انصاف نړولي، ٢٠١٩ ټاکنو کې ملګرتيا ته مو رابولم، نه يوازې دا ډېر نور د غصب ديوالونه نړول غواړي.

د ډيورنډ په ناولې کرښه ديوالونه جوړل د متحده ايالاتو په مرسته او د کابل د حکومت سره په تړون کې روان دي. پاکستان چې اقتصادي حالت يې ډېر خراب دى دغه دېوال په خيراتونو جوړوي چې ان شاء الله ژر به ونړول شي.