اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
په پاکستان کې پښتانه هندوان ندي چې ته به يې ترمنځ د کنټرول لين خوبونه وينې
په پاکستان کې پښتانه هندوان ندي چې ته به يې ترمنځ د کنټرول لين خوبونه وينې
تړاو کاپي کاپي شو
2014-12-07

په پاکستان کې پښتانه هندوان ندي چې ته به يې ترمنځ د کنټرول لين خوبونه وينې، ته چې څومره پښتانه تنګ کړې هومره د نيولشوې پښتونخوا د خپلواکى غورځنګ به ان شاالله پياوړى کېږي.

پاکستانه ته تر اوسه پوهه نيې چې پښتانه په خوښه دوزخ ته ځي خو په زور يې جنت ته نشې بولى.

پاکستانه ته تر اوسه پوهه نيې چې د پښتنو په وياړونو او تاريخ ژوند کوې پخپلو مزايلو نومونو ته خو وګوره، "ته چې ځې ځې ابازو ته به راځې" او د سترې پښتونخوا برخه به کېږې که نن وه که سبا. 

تاته وايم پخپل ځان رحم وکړه او د لويديځ د مريتوب په زور په پښتنو ظلم بند کړه، که خپل خير غواړې د ډيورنډ پر کرښه بنديزونو جوړولو پرځاى د پنجاب او پښتونخوا ترمنځ ديوالونه جوړ کړه تر څو پنجاب درته پاته شي.

#SupportUnitedPashtunkhwa 
#يوه_پښتونخوا_غواړو