اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
که نور څه نشئ کولاى د ظالم څخه کرکه مو اسلامي دنده ده.که نور څه نشئ کولاى د ظالم څخه کرکه مو اسلامي دنده ده.
که نور څه نشئ کولاى د ظالم څخه کرکه مو اسلامي دنده ده.
تړاو کاپي کاپي شو
2015-07-31

که نور څه نشئ کولاى د ظالم څخه کرکه مو اسلامي دنده ده.

د نيولشوې پښتونخوا هستوګن تر ٤٠ کاله وروسته اوسيدو هم د اسلام اباد لپاره پاکستانيان نه شول.

په پاکستان مينو پښتنو تاسې به تر هغې پاکستانيان واست چې خپل مورپلار، ورورخور او بچي د پاکستان لپاره داسې ځوروئ، هر وځت چې تاسې د خپل حق غوښتنه وکړه نو حال به مو داوي.

#SupportUnitedPashtunkhwa 
#يوه_پښتونخوا_غواړو