اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
پاکستان ١٣ بيليونه ډالر يا د هر افغان پسر نژدې ٤٥٠ ډالر د افغان وژنې لپاره د متحده ايالاتو څخه اخيستي
تړاو کاپي کاپي شو
2015-08-24
پاکستان ١٣ بيليونه ډالر يا د هر افغان پسر نژدې ٤٥٠ ډالر د افغان وژنې لپاره د متحده ايالاتو څخه اخيستي.