اړين دى
نور وښيه...
لږ وښيه
تشرح نده ساتل شوې. مخکې لاړ شه؟
په کراچى کې مافيا
په کراچى کې مافيا
تړاو کاپي کاپي شو
2015-09-15

تراو

په کراچى کې مافيا په خلکو د تشنابو اوپه د څښلو لپاره خرڅوي، ددغو اوبو مشتريان به هم د پښتنو، بلوچو او سينديانو خوارې ټولنې وي او سوداګر به يې هرومرو پنجابى وي، چې ترشاه به يې د پنجاب د حکومت چارواکي وي.