چين څخه مننه کوو چې د سخت وخت کې يې د زڼغوزيو بڼوالو او سوداګرو سره د مرستې لپاره د زڼغوزيو هوايي ورلېږد اسانتيا برابره کړه.
تړاو کاپي کاپي شو
چين څخه مننه کوو چې د سخت وخت کې يې د زڼغوزيو بڼوالو او سوداګرو سره د مرستې لپاره د زڼغوزيو هوايي ورلېږد اسانتيا برابره کړه.    English
2021-11-01 00:00:00
چين څخه مننه کوو چې د سخت وخت کې يې د زڼغوزيو بڼوالو او سوداګرو سره د مرستې لپاره د زڼغوزيو هوايي ورلېږد اسانتيا برابره کړه. موږ په هېواد کې دننه #خپلواکې_کاروباري_سيمې ته اړتيا لرو چې هلته د هوايي لېږد پيداوار تيار او لګښتونه کم شي.

#نرلېوال