د چينايانو سياست به منئ!
تړاو کاپي کاپي شو
د چينايانو سياست به منئ!
2022-03-27 00:00:00
٣/٢٧/٢٠٢١ د چین د بهرنیو چارو وزارت چارواکي ٢٠کاله وروسته پوهه شول چې افغانستان کې د لويديځ د شتون يوه موخه د چین ناامنه کول دي! خو کله چې لويديځوالو په افغانستان يرغل کاوو چين ورسره ملګرى وو?!
بله دا چې دا هندوستان به کله خبرېږي؟

#نرلېوال