ښاغلي شي جين پينګ ته دې ترژونده مشرتابه مبارک وي
تړاو کاپي کاپي شو
ښاغلي شي جين پينګ ته دې ترژونده مشرتابه مبارک وي
خو هيله ده چې په ګاونډيو هېوادو کې پرديپال چارواکي ورڅخه ورته الهام وانخلي. پر چين د نړۍ د پرمختګ دوره راغلې پر دغه وخت که هرڅوک د شي جين پينګ پرځاى واى همداسې بختور به وو.

د چين عوج ته رسيدو سره او يا ترڅنګ يې د پرمختګ دوران د ستانونو په سيمه راروان دى، خو که د ستانونو مخورو د احساساتو څخه لږ او هوش څخه ډېر کار واخيست.

که د ستانونو مشران همداسې احساساتي روان و چې د پرديو ذهنيتونو ډول ته په ګډېدلو سره يې خپل ګاونډيان ترپښو لاندې کول کېداى شي د پرمختګ دوره بل لور ته واوړي.

#نرلېوال
#چين