د هېواد ستره ستونزه موازي حکومتډوله جوړښتونه دي
LBL_KAPI_TRAW LBL_KAPI_SHW
د هېواد ستره ستونزه موازي حکومتډوله جوړښتونه دي
2014-12-26 00:00:00 LBL_LMRIZ 1393-10-06 00:00:00
Main Video
د هېواد ستره ستونزه موازي حکومتډوله جوړښتونه دي