کورپاڼه > درملنه نړۍ
تړاو کاپي کاپي شو
درملنه نړۍ
تړاو کاپي کاپي شو
د کورونا حل
دا چې په دې ورستیو کې اسیایي هیوادونو کې د کرونا ویرس پر ډیر بی ساری توګه د پرمختګ په حال کې وه زرګونه ګسان یې ووژل هیڅ تداوی یې نه وه خو اخیر هم د شمالی کوریا په یو پهنتون کې خاکشیر په واسطه څلویښت ناروغان تداوی شوه چې ټول په یوه ورځ کې له دغه ویرس څخه پاک شوه خاکشیر اوبو کې حل کړئ دوه وخته یې وخورئ ۶ ساعته وروسته که کوم شخص پر کرونا هم اخته وی له دغه ویرس څخه به پاک شی