کورپاڼه > درملنه نړۍ
درملنه نړۍ
تړاو کاپي کاپي شو
د کورونا حل
تړاو کاپي کاپي شو
دا چې په دې ورستیو کې اسیایي هیوادونو کې د کرونا ویرس پر ډیر بی ساری توګه د پرمختګ په حال کې وه زرګونه ګسان یې ووژل هیڅ تداوی یې نه وه خو اخیر هم د شمالی کوریا په یو پهنتون کې خاکشیر په واسطه څلویښت ناروغان تداوی شوه چې ټول په یوه ورځ کې له دغه ویرس څخه پاک شوه خاکشیر اوبو کې حل کړئ دوه وخته یې وخورئ ۶ ساعته وروسته که کوم شخص پر کرونا هم اخته وی له دغه ویرس څخه به پاک شی