ايران کې د کرونا له امله د بندو افغانانو ناورين
Copy Link Copied
ايران کې د کرونا وايرس له امله د بندو افغانانو ناورين ډېر ستر او خواشينونکى دى، نور حال ويډيو کې وګورئ. د لېوال ښې حکومتولۍ او لېوال بڼست په مرسته مو په نړۍ کې د بندو افغانانو سره د مرستو په موخه دا ځانګړې پاڼه جوړه کړې، هيله ده موږ سره همکار شئ، چې تر وسه له خپلو هېوادوالو سره مرسته وکړو.

نور رحمان لېوال