د کرونا مخنيو لارښود
Copy Link Copied
پوهنيار ډاکټر شيرزاد هڅاند څخه نړۍ مننه چې د کرونا وايرس په اړه چينى کتاب يې ژباړ لى او د پيډايپ جوړښت يې ښکته کولو لپاره دلته ټک ورکړئ.